วันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ผอ.,ครูวรรณภา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์นำนักเรียนชั้นม.1 เข้าค่ายลูกเสือที่ ค่ายครูเชียร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ผอ.ส่วน  ทิมจิตร เปิดกองลูกเสือมัธยมม.1 

 

 

 

 

 

 

Additional information