14 กันยายน 2560 นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.เพชรบุรี จำนวน 25 คน ออกมาให้บริการตัดผมให้เด็กนักเรียนชาย ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

Additional information