20 พ.ย. 2560 ครูธัญชนกได้นำนักเรียนชั้นป.5-6 เข้าร่วมอบรมเรื่องการสหกรณ์ ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนโพธิ์ลอย อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ดังเช่นทุกปี 

 

 

 

 

 

33333

Additional information