2 ธ.ค.54 คณะครู/นักเรียนจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดกรวย ถวายสัตย์ปฏิญาณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

 

คณะครูและนักเรียนร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เวลา 9.00 น.

 

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน

 

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ร่วมถ่ายร่วมกัน

 

คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3  ร่วมถ่ายรูปร่วมกัน

 

Additional information