ประวัติโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย

 


   โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงษ์ผดุงจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2466 

 

โดยขุนเอี่ยม  ประศาสตร์  นายอำเภอท่าช้างเป็นผู้จัดตั้ง อาศัยศาลาการเปรียญวัด 

 

ท่านอาธิการเจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการะเปิดสอนชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พ.ศ.2476ในปีพ.ศ.2479 นายบุญมี  สายสุทธิ์ นายอำเภอ

 

นายพัฒน์ บุญชูนำ ศึกษาธิการอำเภอร่วมกับอธิการวงษ์วังสระเจ้าอาวาส

 

จัดสร้างอาคารเรียนถาวร ได้งบประมาณ400 บาท เงินของอธิการวงษ์วังสระ70 บาท

 

และเงินจากประชาชนอีกรวมเป็นค่าก่อสร้าง 920 บาท ทำพิธีเปิด

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2479

 

ชื่อ "โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองกะปุ 1(เรือนวงษ์ผดุงวัดโพธิ์ลอย)"

 

และได้เปลี่ยนชื่อว่า"โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)"เมื่อพ.ศ. 2495

                                     

พ.ศ.2500 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบป.1ก จำนวนเงิน 9,900 บาท

                                     

พ.ศ.2502 ได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดเรียนเมื่อวันที่

 

17 พฤษภาคม 2510 นายไสว  ธนันทา  เป็นครูใหญ่

                                     

พ.ศ.2503 ได้งบประมาณ 50,000 บาท สร้างอาคารเรียนเชียงรายแพร่ขนาด

 

9 x 27 เมตร มีแต่โครงหลังคา พื้น และต่อเติมฝ้าเพดาน  ฝา เมื่อพ.ศ.2505

                           

เป็นเงิน 4,150 บาทในปีนี้ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู1หลัง

 

ชั้นเดียว เงิน30,000 บาท

                                     

พ.ศ.2510 ได้งบประมาณ 40,000 บาท สร้างโรงฝึกงาน

 

และต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป 2 อีก 9,000 บาท

                                     

พ.ศ.2515 ได้งบประมาณ 50,000 บาท สร้างบ้านพักครู                                   

                                    

พ.ศ.2516 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเชียงรายแพร่ 2 ห้อง

 

เป็นเงิน100,000 บาท

                                     

พ.ศ.2520 ได้งบประมาณ 45,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้อง  

 

และสร้างบ้านพักครู1หลัง เงิน 25,000 บาท

                                     

พ.ศ.2522 ได้งบประมาณ 50,000 บาท สร้างส้วม 5 ที่ แบบ 401

 

ของกรมสามัญศึกษา

                                     

พ.ศ.2525 รื้ออาคารเรียนหลังที่1และสร้างอาคารเรียน017ก

 

งบประมาณ 930,000 บาท

                                     

พ.ศ.2526 รื้อบ้านพักครูไปสร้างที่โรงเรียนบ้านท่าไชยศิริ 1 หลัง  

 

และจัดหาเงินบริจาคสร้างห้องสมุดเป็นเอกเทศ เป็นเงิน70,000 บาท 

                                     

และต่อเติมโรงฝึกงาน28,000 บาท

                                     

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2547ได้งบประมาณ1,684,000 บาท

 

ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29

                                     

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Additional information