ข้อมูลพื้นฐาน

เขตบริการโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เขตการปกครอง
1   บ้านห้วยข้อง ตำบลห้วยข้อง  อบต. หนองกะปุ
2   บ้านเฮียงค่อม ตำบลห้วยข้อง  อบต. หนองกะปุ
3   บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ
4   บ้านโป่ง ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ
7   บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ
8   บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ
9   บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ

 

 

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ

 

ชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

            จำนวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
    อนุบาล 2 1 5 16 21
    อนุบาล 3 1 10 9 19
   รวมระดับอนุบาล 2 15 25 40
   ประถมศึกษาปีที่ 1 1 9 5 14
   ประถมศึกษาปีที่ 2 1 9 7 16
   ประถมศึกษาปีที่ 3 1 7 7 14
   ประถมศึกษาปีที่ 4 1 6 13 19
   ประถมศึกษาปีที่ 5 1 4 7 11
   ประถมศึกษาปีที่ 6 1 10 9 19
   รวมระดับประถมศึกษา 6 45 48 93
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 2 2 4
   มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 1 2 3
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 7 0 7
  รวมระดับมัธยมศึกษา 3 10 4 14
  รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 70 77 147

 

 

   แก้ไขข้อมูล ณ วันที่   19  สิงหาคม   2563

 

 

จำนวนบุคคลากรจำแนกตามตำแหน่งและวุฒิ

 

ตำแหน่ง

ประเภทวุฒิ

ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา ไม่มีวุฒิทางครู จำนวน
  ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - - - 1
  ครู 4 10 - - 14
พนักงานราชการ   - 1 - - 1
ลูกจ้างชั่วคราว - 4   1 5

  รวม

5 14 - 1 21

 

 

 

ข้อมูลวันที่  19  สิงหาคม  2563

 

 

 

 

 

Additional information