ข้อมูลพื้นฐาน

เขตบริการโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เขตการปกครอง
1   บ้านห้วยข้อง ตำบลห้วยข้อง  อบต. หนองกะปุ
2   บ้านเฮียงค่อม ตำบลห้วยข้อง  อบต. หนองกะปุ
3   บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ
4   บ้านโป่ง ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ
7   บ้านไร่ตะแคง ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ
8   บ้านห้วยแลง ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ
9   บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ  อบต.หนองกะปุ

 

 

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ

 

ชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

            จำนวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
    อนุบาล 2 1 11 8 19
    อนุบาล 3 1 8 5 13
   รวมระดับอนุบาล 2 19 13 32
   ประถมศึกษาปีที่ 1 1 8 6 14
   ประถมศึกษาปีที่ 2 1 8 5 13
   ประถมศึกษาปีที่ 3 1 6 13 19
   ประถมศึกษาปีที่ 4 1 5 6 11
   ประถมศึกษาปีที่ 5 1 10 8 18
   ประถมศึกษาปีที่ 6 1 6 4 10
   รวมระดับประถมศึกษา 6 43 43 86
   มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 2 2 4
   มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 6 2 8
   มัธยมศึกษาปีที่ 3 1 6 1 7
  รวมระดับมัธยมศึกษา 3 14 5 19
  รวมจำนวนทั้งสิ้น 11 76 60 136

 

 

   แก้ไขข้อมูล ณ วันที่   17  กุมภาพันธ์   2563

 

 

จำนวนบุคคลากรจำแนกตามตำแหน่งและวุฒิ

 

ตำแหน่ง

ประเภทวุฒิ

ปริญญาโท ปริญญาตรี อนุปริญญา ไม่มีวุฒิทางครู จำนวน
  ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 - - - 1
  ครู 3 8 - - 11
พนักงานราชการ   - 1 - - 1
ลูกจ้างชั่วคราว   5   1 6

  รวม

4 14 - 1 19

 

 

 

ข้อมูลวันที่  17 กุมภาพันธ์  2563

 

 

 

 

 

Additional information