วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

 

ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

รู้จักคิด  ใช้ชีวิตพอเพียง

 

 

 

ปรัชญาโรงเรียน

 

การศึกษาพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 

 

คำขวัญโรงเรียน

 

รักการเรียน   เพียรทำดี  มีอนามัย

 

Additional information