คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2562

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงษ์ผดุง)

 

ที่

ชื่อ - นามสกุล

ความรับผิดชอบ

1

นายบุญชู         พุ่มจิตร

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

2

นายสมพงษ์      บุตรจันทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นายบุญยิ่ง       นวมนิ่ม

กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

4

นางเฉลิมลาภ    มะณีจ้นทร์

กรรมการผู้แทนครู

5

นายปรีชา        บุตรสะอาด

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

6

นายสุวรรณ      หว่างจิตร

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7

นายวิรัตน์        ทิมจิตร

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

8


พระครูวิสิฐว้ชรธรรม

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

9

นางสมจิตร์   เลิศอาวาส

กรรมการและเลขานุการ

 

00001_8

Additional information