ทำเนียบผู้บริหาร

 

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงษ์ผดุง) ปรับปรุง 25  สิงหาคม  2563

 

 

ที่ 

ชื่อ  -  นามสกุล 

ปีพุทธศักราช

1

นายผึ่ง             แสงอ่วม

2467        -       2468

2

นายเกริ่น          มาลีเนตร

2468        -       2470

3

นายจิต             บุญประเสริฐ

2470        -       2482

4

นายยอด          วัดแก้ว           

2482        -       2482

5

นายเสริม         คนเชี่ยว

2482        -       2486

6

นายก้าน          พวงมะลิ

2487        -       2490

7

นายพรหม                                

2490        -        2492

8

นายเลี่ยม        พูลสุข

2492       -        2495

9

นายเลี่ยม        หอมจิต

2495       -        2508

10

นายจวน          พิมพ์รอด

2508       -        2510

11

นายไสว          ธนันทา

2510       -        2517 

12

นายคง            พราหมณ์ฤกษ์

2517       -        2520

13

นายจวน          พิมพ์รอด

2520       -        2530

14

นายสุวรรณ      วรรณวินเวศน์

2530   -   30  ก.ย. 2538

15

นายเยี่ยม         นามปักษา

2538   -   14  ต.ค. 2539

16

นายบุญเจริญ    นรชาติยาพจน์

15  ต.ค. 2539  - 30  ก.ย.  2547

17

สิบเอกบุญเลิศ   พุ่มจิตร

8  ต. ค. 2547     -   31 ม.ค.57  

18

นายส่วน          ทิมจิตร

      2 พ.ค. 2557  -  30 ก.ย. 2562


    19

นางสมจิตร์       เลิศอาวาส

     23 ธ.ค 2562  -  ปัจจุบัน

    

 

 

000105

 

 

 

Additional information