บุคลากรของโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงษ์ผดุง)

ปรับปรุง ณ วันที่  17 มกราคม  พ.ศ. 2562

 

1

นายส่วน  ทิมจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ

วุฒิการศึกษาปริญญาโท

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม)

วัน/เดือน/ปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2501 โทร.0812911778 

2

นายบุญยืน  จันทรแฝง

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกพลศึกษา

วัน/เดือน/ปีเกิด  3  กรกฏาคม  2502

3

นางสาววรรณภา  เก็งทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)

เอกสังคมศึกษาฯ

วัน/เดือน/ปีเกิด 28  กุมภาพันธ์ 2503

4

นางสุภากร  จันทร์ศิริ

ครูเชี่ยวชาญ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (คศ.บ)

เอกคหกรรมศาสตร์

วัน/เดือน/ปี 16  กันยายน  2504

5

นางสาวสำราญ  วิ่งแข็ง

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.)

เอกภูมิศาสตร์

วัน/เดือน/ปี  18  ตุลาคม  2504

6

นางธัญชนก  ฉำ่มะนา

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาไทย

วัน/เดือน/ปีเกิด 31  ธันวาคม  2505

7

นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

เอกภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปีเกิด  28 มกราคม  2518

8

นางชัชฎา  เอกวงษา

ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

เอกคอมพิวเตอร์การศึกษา

วัน/เดือน/ปีเกิด  11  กรกฎาคม  2519

9

นางจำเนียร  บุตรเล็ก

ครู

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม)

เอกคณิตศาสตร์

วัน/เดือน/ปีเกิด  7  มกราคม  2524

10  

นางเสาวนีย์  ชุ่มจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกปฐมวัย

วัน/เดืน/ปีเกิด  29  มีนาคม  2518

11

นางสาวผการัตน์   ลาภหลาย

ครู (พนักงานราชการ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปีเกิด 6  พฤศจิกายน  2535

12

นางสาวกุลธิดา  พิมพ์สว่าง 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

การจัดการทั่วไป

วัน/เดือน/ปีเกิด  28  มกราคม  2515

13  

  นางสาวชนาภา  พงษ์นาค

ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤต)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี  11  มกราคม  2534

14

นายสราวุธ  เลิศอาวาส

นักการภารโรง

 

 

 

Additional information