บุคลากรของโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงษ์ผดุง)

ปรับปรุง ณ วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

 

1

นายส่วน  ทิมจิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ

วุฒิการศึกษาปริญญาโท

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม)

วัน/เดือน/ปีเกิด 2 พฤศจิกายน 2501 โทร.0812911778 

2

นายบุญยืน  จันทรแฝง (ครูชำนาญการ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกพลศึกษา

วัน/เดือน/ปีเกิด  3  กรกฏาคม  2502

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2522

3

นางสาววรรณภา  เก็งทอง (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.)

เอกสังคมศึกษาฯ

วัน/เดือน/ปีเกิด 28  กุมภาพันธ์ 2503

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523

4

นางสุภากร  จันทร์ศิริ (ครูเชี่ยวชาญ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (คศ.บ)

เอกคหกรรมศาสตร์

วัน/เดือน/ปีเกิด 16  กันยายน  2504

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 

5

นางสาวสำราญ  วิ่งแข็ง (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.)

เอกภูมิศาสตร์

วัน/เดือน/ปี  18  ตุลาคม  2504

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2528

6

นางธัญชนก  ฉำ่มะนา (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาไทย

วัน/เดือน/ปีเกิด 31  ธันวาคม  2505

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2528

7

นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์ (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

เอกภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปีเกิด  28 มกราคม  2518

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

8

นางชัชฎา  เอกวงษา (ครูชำนาญการ)

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

เอกคอมพิวเตอร์การศึกษา

วัน/เดือน/ปีเกิด  11  กรกฎาคม  2519

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554

9

นางจำเนียร  บุตรเล็ก (ครู)

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม)

เอกคณิตศาสตร์

วัน/เดือน/ปีเกิด  7  มกราคม  2524

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  2556

10  

นางเสาวนีย์  ชุ่มจิตต์ (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกปฐมวัย

วัน/เดืน/ปีเกิด  29  มีนาคม  2518

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  2542

11

นางสาวผการัตน์   ลาภหลาย

ครู (พนักงานราชการ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปีเกิด 6  พฤศจิกายน  2535

12

นางสาวกุลธิดา  พิมพ์สว่าง 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

การจัดการทั่วไป

วัน/เดือน/ปีเกิด  28  มกราคม  2515

13  

  นางสาวชนาภา  พงษ์นาค

ครูอัตราจ้าง (ครูวิกฤต)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี  11  มกราคม  2534

14

นายสราวุธ  เลิศอาวาส

นักการภารโรง

 

 

 

Additional information