บุคลากรของโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย(เรือนวงษ์ผดุง)

ปรับปรุง ณ วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

 

1

นางสมจิตร์   เลิศอาวาส

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ

วุฒิการศึกษาปริญญาโท

ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม)

วัน/เดือน/ปีเกิด 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2508  โทร.0861238809

บรรจุุเป็นข้าราชการเมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  พ.ศ. 2533

2

นางสุภากร  จันทร์ศิริ (ครูเชี่ยวชาญ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์บัณฑิต (คศ.บ)

เอกคหกรรมศาสตร์

วัน/เดือน/ปีเกิด 16  กันยายน  2504

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 

3  

นางสุขญา   แสงมณี (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาไทย

วัน/เดือ /ปีเกิด  11  กันยาน  2504

บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2528 

4

นางสาวสำราญ  วิ่งแข็ง (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (อ.บ.)

เอกภูมิศาสตร์

วัน/เดือน/ปี  18  ตุลาคม  2504

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2528

5

นางธัญชนก  ฉำ่มะนา (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาไทย

วัน/เดือน/ปีเกิด 31  ธันวาคม  2505

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2528

6  

นางทองสุข   ทิพย์รักษา (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

วัน/เดือน/ปีเกิด  17  พฤศจิกายน  2506

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2540 

7

นางเฉลิมลาภ  มะณีจันทร์ (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

เอกภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปีเกิด  28 มกราคม  2518

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2540

8

นางเสาวนีย์    ชุ่มจิตร (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกปฐมวัย

วัน/เดือน/ปีเกิด  29  มีนาคม  2518

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  พ.ศ. 2542

9

นางชัชฎา  เอกวงษา (ครูชำนาญการ)

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

เอกคอมพิวเตอร์การศึกษา

วัน/เดือน/ปีเกิด  11  กรกฎาคม  2519

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2554

10

นางประเสริฐ   บุตรสะอาด

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปีเกิด  25  พฤษภาคม  2522

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2554

11

นางจำเนียร  บุตรเล็ก (ครู)

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม)

เอกคณิตศาสตร์

วัน/เดือน/ปีเกิด  7  มกราคม  2524

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

12  

นางสุภาณี   รำทะแย (ครูชำนาญการพิเศษ)

วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(ค.ม.)

การบริหารการศึกษา

วัน / เดือน / ปีเกิด   12  มิถุนายน   2523

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2552 

13  

 นายสราวุธ    ยี่สุ่นวงษ์ (ครูผู้ช่วย)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกพลศึกษา

วัน/เดือน/ปีเกิด 19  เมษายน  2534

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2562

14

นางสาวผกาวรรณ   หมู่ศิริ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกปฐมวัย

วัน/เดือน/ปีเกิด 25 มีนาคม  2535

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

15

นางสาวณิชาบุล
 
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกคณิตศาสตร์

วัน/เดือน/ปีเิกิด

บรรจุเป็นข้าราชการครูเมื่อวันที่ 

16

นางสาวผการัตน์   ลาภหลาย

ครู (พนักงานราชการ)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปีเกิด 6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2535

17  

 นางสาวศศิธร   อ่องวงศ์

ครูพี่เลี้ยงเด็กพีการ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

เอกการบริหารธุรกิจทั่วไป

วัน/เดือน/ปีเกิด 19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2519

18

นางสาวกุลธิดา  พิมพ์สว่าง 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

การจัดการทั่วไป

วัน/เดือน/ปีเกิด  28  มกราคม พ.ศ.  2515

19  

นางสาวโชติรส    โฉมงาม

ครูอัตราจ้าง (อบจ.)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกนาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีไทย)

วัน/เดือน/ปีเกิด  30  มกราคม พ.ศ. 2535

20

นางสาวถาวรีย์   เลิศอาวาส

ครูอัตราจ้าง (โรงเรียน)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

เอกภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปีเกิด  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2539

21

นายสราวุธ  เลิศอาวาส

นักการภารโรง