21 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าค่ายยาเสพติดจำนวน 3 วัน วันที่ 3 เดินทางออกจากค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน 

Additional information