27 กุมภาพันธ์ 2561 ครูจิราภรณ์  มานะดี อดีตครูร.ร.วัดโพธิ์ลอยฯ ปัจจุบันครูร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี และครูระพีพร มานะดี ครูร.ร.วัดจันทราวาส(ศุขประสรรค์ราษฎร์) มามอบพัดลมให้โรงเรียน ทางร.ร.ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Additional information