วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ผอ.,ครูวรรณภา,ครูธัญชนก และครูอัญชลี ได้นำขบวนกลองยาวของโรงเรียนไปแสดงงานอุปสมบทที่วัดทองนพคุณ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

Additional information