30  มีนาคม 2561 ผอ. และคณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองรับทราบ และแจ้งข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับครู

Additional information