30 มีนาคม 2561 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารเพล พร้อมรับบัณทิตน้อย ปพ.1 และใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนอนุบาล 2, ประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Additional information