25 พฤษภาคม 2561 (18.00 น.) ผอ. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ี่ 1/2561 เพื่อรายงานผลงานของโรงเรียนที่ผ่านมาในรอบปีการศึกษา 2560 และเสนองานที่จะปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไปเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติร่วมกัน

Additional information