29 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.30 น. ผอ.นำนักเรียนเวียนเทียนวันวิสาขบูชาร่วมกับชุมชน ที่โบสถ์วัดโพธิ์ลอย เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

Additional information