14 มิถุนายน 2561 คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้แก่นักเรียนดังเช่นทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นักเรียน  

 

Additional information