ทุกวันพฤหัสบดี  ผอ.และนักศึกษาฝึกประสบการณ์รวมกิจกรรมการสอนลูกเสือ-เนตรนารีในระดับโรงเรียนตั้งแต่ชั้นป.1-6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ระเบียบวินัย อดทน และเสียสละ

Additional information