ทุกวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ฝึกซ้อมกลองยาวเพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่นักเรียนสนใจ และเพื่อเตรียมออกแสดงตามงานต่างๆ และเสริมรายได้ให้นักเรียนระหว่างเรียน

Additional information