30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอยฯ ตัวแทนศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนานำขบวนดุริยางค์ พาเหรดร.ร.ต่างๆเข้าสู่สนามอบต.หนองกะปุ อ.บ่านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information