5 - 7 กันยายน 2561 ครูและนักเรียนชั้นม.2 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือดังเช่นทุกปี เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอื่นๆ

Additional information