10 กันยายน 2561 รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองกะปุ ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการแยกขยะ และนำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมมอบถังขยะให้แก่โรงเรียนจำนวน 2 ถัง ทางโรงเรียนขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

Additional information