16 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญถวายสลากภัต ซึ่่งเป็นประเพณีที่วัดโพธิ์ลอยจัดเป็นประจำทุกปี 

Additional information