2 ตุลาคม 2561 ครูวรรณภา และครูธัญชนกนำนักเรียนชั้นป. 2 และชั้นป.4 ไปทำบุญตักบาตรที่วัดโพธิ์ลอยฯ ในโครงการ" พบพระในช่วงเข้าพรรษา"เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และรู้จักแบ่งปัน

Additional information