3 ตุลาคม 2561 ศน. จากเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และผอ.เทิดศักดิ์ ได้มานิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

Additional information