10 ตุลาคม 2561 คณะครูประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป 

Additional information