15 ตุลาคม 2561 คณะครูได้นำนักเรียนรับทุนศึกษาจากพระครูวิสิฐวัชรธรรม(หลวงพ่อวัดโพธิ์ลอย) จำนวน 45 ทุนๆละ 500 บาท ทางโรงเรียนขอกราบนมัสการมา ณ ที่นี้ด้วย

Additional information