29-30 ตุลาคม 2561 ผอ. และคณะครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนองแก(กล่อมวิทยาคาร)

Additional information