21 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างออกแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้มีแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป

Additional information