21 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยอบรมให้แก่นักเรียนชั้นป.5 เรื่อง ยาเสพติด การออม และการทำบัญชีครัวเรือน ดังเช่นทุกปี ทางร.ร.ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Additional information