22 พฤศจิกายน  2561 คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกระทง เพื่อรักษาและสืบสานประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

Additional information