28 พฤศจิกายน 2561 ครูวิทยาลัยสารพัดช่างให้ความรู้วิชาการตัดผมชายให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จะได้มีความรู้เพื่อฝึกเป็นวิชาชีพในอนาคต ในชั่วโมงลดเวลาเรียนในวันจันทร์ และวันพุธ ทุกสัปดาห์

Additional information