6-7 ธันวาคม 2561 ลูกเสือสำรองป.1-3 เข้าร่วมการอบรมของศูนย์เครือข่ายสามัคคีพัฒนา ที่ ร.ร.วัดบ่อบุญ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

Additional information