19-21 ธันวาคม 2561 ผอ.ส่วน  ทิมจิตร เป็นประธานเปฺิดการแสดงรอบกองไฟ การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือชั้นป.6 ของอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

Additional information