27 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองกะปุ ให้บริการตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนดังเช่นทุกปี ทางร.ร.ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Additional information