18 มกราคม 2562 ศูนย์เครือข่ายสามมัคคีพัฒนาประชุมวิชาการประจำปีดังเช่นทุกปี โดยมีคณะครูในโรงเรียนจำนวน 8 โรงเรียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

Additional information