8 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ออกมาตรวจสุขภาพให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นป.1-6 ดังเช่นทุกปี ทางร.ร.ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

 

Additional information