ๅ2 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนร่วมจิตอาสานับเงินและรับฝากรองเท้าที่งานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเนินหนองโสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information