วันอาทิตย์ 17 กุมภาพันธ์ 2562 วงดนตรีไทยของโรงเรียนรับงานแสดงที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอย "วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562"

 

Additional information