31 พฤษภาคม 2562 กลองยาวโรงเรียนออกรับงานแสดงงานอุปสมบทที่วัดเขากระจิว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

Additional information