15 มิถุนายน 2562 ครุูและนักเรียนร่วมงานฉลองโล่พระราชทานสหกรณ์เครดิตยูเนียนดีเด่นแห่งชาติ โดยตัวแทนนักเรียนร่วมรำอวยพร ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอย

Additional information