2-3  มกราคม  2563 ผอ.สมจิตร์ และคณะครู ร่วมสวัสดีปีใหม่มอบของขวัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียน 

Additional information