วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 "วันเด็กแห่งชาติ" คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับอบต.หนองกะปุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

Additional information