18 มกราคม 2563 ครูธัญชนก ครูวรรณภา และครูต้นกล้า ได้นำนักเรียนกลองยาวไปแสดงแก้บนที่นำ้ตกกวางโจว อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

Additional information