19 มกราคม 2563 ครูธัญชนก, ครูวรรณภา และครูถาวรีย์ นำนักเรียนกลองยาวไปแสดงงานแต่งงาน ที่วิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

Additional information