10 กุมภาพันธ์ 2563 ผอ. ครูชนาภา และครูประเสริฐ นำนักเรียนดุริยางค์ไปแสดงเปิดงานกีฬาร.ร.ขยายโอกาส ที่ร.ร.ตาลกง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

Additional information