13 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หนองกะปุ (คุณแสงเพ็ญ  ทังเฮียง) ออกมาฉีดพ่นควันป้องกันยุงลายให้โรงเรียน ทางร.ร.ขอบคุณเป็นอย่างสูง

Additional information