24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ครูสำราญ ครูเฉลิมลาภ และครูสราวุธ นำนักเรียนชั้นป.5-6 ไปเข้าค่ายต้านยาเสพติดร่วมกับอบตหนองกะปุ ที่ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

Additional information